Język polski English language Russian version YouTube

Słownik pojęć

Jeśli gęstość elektrolitu jest prawidłowa (akumulator naładowany) a nie kręci rozrusznikiem, mogą być następujące przyczyny:

 • przerwa wewnętrzna akumulatora
 • brak połączenia na klemach (zaoksydowanie)
 • odkręcone połączenie przy rozruszniku lub na masie
 • uszkodzony rozrusznik
 • uszkodzona stacyjka

Większość powyższych usterek można wykryć i usunąć w naszym zakładzie.

Akumulator bezobsługowy nie wymaga dolewania wody destylowanej. Żaden akumulator, który nie jest hermetyczny nie jest 100% bezobsługowy. Większość akumulatorów nazwanych reklamowo „bezobsługowymi” posiada otwory odpowietrzające oraz otwory umożliwiające dolanie wody najczęściej pod klapkami lub naklejkami.

Przykładem faktycznie bezobsługowych akumulatorów są spotykane na rynku polskim akumulatory spiralne produkowane przez firmę “Optima”. Każda cela jest zwinięta w spiralę tzn. tak, jak gdyby wziąć normalną celę i ją zrolować „w naleśnik”. Przy czym pomiędzy płytami dodatnimi i ujemnymi znajduje się żel lub inny materiał, w którym jest uwięziony kwas siarkowy – takim materiałem może być np. tkanina z włókna szklanego. Zwinięcie celi w spiralę pozwoliło na znaczne obniżenie oporu wewnętrznego akumulatora co skutkuje wyższymi prądami rozruchu. Natomiast wprowadzenie włókna pozwala na obniżenie parowania wody z elektrolitu, czyli uzyskania akumulatora de facto bezobsługowego. To z kolei pozwala na całkowicie hermetyczne zamknięcie akumulatora. Nie ma korków i nie da się dolać wody. Te akumulatory nie lubią jednak całkowitego rozładowania jak i przeładowania.

Natychmiast spłukać wodą, polane ubranie zdjąć, dokładnie wypłukać w wodzie, wyprać ręcznie (zakwaszone ubranie zniszczy elementy pralki!).

Wykrzywią się płyty i popękają izolacje – akumulator ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu.

Ta część płyt, która jest odsłonięta, pokrywa się siarczanem, czasem nieodwracalnie.

Sukcesywnie obniżają się parametry akuzatora.

Nowszy typ szczelnego bezobsługowego akumulatora regulowanego zaworem używa „absorpcyjnych mat szklanych” lub separatorów AGM (Absorbed Glass Mat) pomiędzy płytami. This is a very fine fiber Boron-Silicate glass mat.Jest to bardzo drobna włóknista borokrzemianowa mata szklana. These type of batteries have all the advantages of gelled, but can take much more abuse.Tego typu akumulatory mają wszystkie zalety akumulatorów żelowych, ale mogą być znacznie bardziej wykorzystane. These are also called „starved electrolyte.” Just like the Gel batteries, the AGM Battery will not leak acid if broken.SaSą one także nazywane „głodnymi elektrolitu”. Podobnie jak w przypadku akumulatorów żelowych z akumulatora AGM nie wycieka kwas po jego rozbiciu.

Akumulatory głębokiej pracy cyklicznej są przeznaczone do rozładowania za każdym razem aż 80% i mają dużo grubsze płyty niż standardowe akumulatory samochodowe.

Akumulatory rozruchowe (czasami nazywane SLI (Starting, Lightning, Ignitron) – rozruch, oświetlenie, zapłon) są powszechnie stosowane do uruchamiania silników. Engine starters need a very large starting current for a very short time.Startery silnikowe potrzebują bardzo dużego prądu rozruchowego przez bardzo krótki czas. Akumulatory rozruchoweStarting batteries have a large number of thin plates for maximum surface area. mają wiele cienkich płyt dla uzyskania maksymalnej powierzchni. The plates are composed of a Lead „sponge”, similar in appearance to a very fine foam sponge.Płyty składają się z ołowiu „gąbczastego”, podobnego w wyglądzie do bardzo drobnej gąbczastej pianki. This gives a very large surface area, but if deep cycled, this sponge will quickly be consumed and fall to the bottom of the cells. Daje to bardzo dużą powierzchnię, ale przy głębokiej pracy cyklicznej ta gąbka szybko się zużywa i spada na dno cel. Automotive batteries will generally fail after 30-150 deep cycles if deep cycled, while they may last for thousands of cycles in normal starting use (2-5% discharge).Akumulatory samochodowe zazwyczaj przestają działać po 30-150 głębokich cyklach, jeśli są poddane głębokiej pracy cyklicznej, podczas gdy mogą one działać przez tysiące cykli normalnego użytkowania (2-5% wyładowania).

Za akumulatory w wykonaniu morskim są uważane akumulatory „hybrydowe”, które w rzeczywistości zajmują miejsce pomiędzy akumulatorami rozruchowymi a akumulatorami głębokiej pracy cyklicznej.

Konstrukcja akumulatora żelowego zazwyczaj jest modyfikacją standardowego samochodowego akumulatora ołowiowo-kwasowego lub akumulatora w wersji morskiej. A gelling agent is added to the electrolyte to reduce movement inside the battery case.Środek żelujący dodaje się do elektrolitu w celu zmniejszenia ruchu wewnątrz obudowy akumulatora. Many gel batteries also use one way valves in place of open vents, this helps the normal internal gasses to recombine back into water in the battery, reducing gassing.Wiele akumulatorów żelowych używa również jednokierunkowych zaworów w miejsce otwartych odpowietrzników, pomaga to normalnym wewnętrznym gazom na powrotną rekombinacje w wodę w akumulatorze zmniejszając gazowanie. „Gel Cell” batteries are non-spillable even if they are broken.Akumulatory żelowe nie przeciekają nawet, jeśli są one uszkodzone. Gel cells must be charged at a lower voltage (C/20) than flooded or AGM to prevent excess gas from damaging the cells.Akumulatory żelowe należy ładować przy niższym napięciu (C/20) niż zalewane lub AGM, aby zapobiec uszkodzeniu cel przez nadmiar gazu. Fast charging them on a conventional automotive charger may permanently damage a Gel Battery.Szybkie ładowanie konwencjonalną ładowarką do akumulatorów samochodowych może trwale uszkodzić akumulator żelowy.

Akumulatorem może być dowolne urządzenie, które magazynuje energię do późniejszego wykorzystania. The word battery, is limited to an electrochemical device that converts chemical energy into electricity, by use of a galvanic cell.Słowo akumulator jest ograniczone do urządzenia elektrochemicznego, które przekształca energię chemiczną w energię elektryczną przez zastosowanie ogniwa galwanicznego. A galvanic cell is a fairly simple device consisting of two electrodes (an anode and a cathode) and an electrolyte solution.Ogniwo galwaniczne jest to dość proste urządzenie składające się z dwóch elektrod (anody i katody) i elektrolitu. Batteries consist of one or more galvanic cells.Akumulatory składają się z jednego lub więcej ogniw galwanicznych.

Akumulator A battery is an electrical storage device.jest urządzeniem do przechowywania elektryczności. Batteries do not make electricity, they store it.Akumulatory nie wytwarzają elektryczności, one ją przechowują. As chemicals in the battery change, electrical energy is stored or released.Gdy substancje chemiczne w akumulatorze zmieniają się, energia elektryczna jest przechowywana lub uwalniana. In rechargeable batteries this process can be repeated many times. W akumulatorach ten proces może być powtarzany wiele razy. Batteries are not 100% efficient – some energy is lost as heat and chemical reactions when charging and discharging.Akumulatory nie są w 100% skuteczne – część energii jest tracona w postaci ciepła i reakcji chemicznych podczas ładowania i rozładowywania. If you use 1000 watts from a battery, it might take 1200 watts or more to fully recharge it.

 

Amperogodzina jest to jeden amper na jedną godzinę, lub 10A na 1/10 godziny, i tak dalej. It is amps X hours. Jest to A x godzina. If you have something that pulls 20 amps, and you use it for 20 minutes, then the amp-hours used would be 20 (amps) X .333 (hours), or 6.67 AH.Mając coś co pobiera 20A i używając tego przez 20 minut wtedy używane amperogodziny będą 20(A) x 0.333 (godzin) lub 6,67Ah. The accepted AH rating time period for batteries used in solar electric and backup power systems (and for nearly all deep cycle batteries) is the „20 hour rate”. Akceptowany okres czasowy znamionowania Ah dla akumulatorów stosowanych w energii solarnej i systemach energii rezerwowej (i prawie wszystkich akumulatorów głębokiej pracy cyklicznej) jest „20 godzinny wskaźnik”. This means that it is discharged down to 10.5 volts over a 20 hour period while the total actual amp-hours it supplies is measured.Oznacza to wyładowanie do 10,5V przez 20 godziny, w których całkowite dostarczane rzeczywiste amperogodziny są mierzone. Sometimes ratings at the 6 hour rate and 100 hour rate are also given for comparison and for different applications.Czasami podawane jest także znamionowanie dla 6 i 100 godzin w celu porównania i dla różnych zastosowań. The 6-hour rate is often used for industrial batteries, as that is a typical daily duty cycle. Znamionowanie 6 godzin jest często stosowane dla akumulatorów przemysłowych, ponieważ jest to typowy dzienny cykl pracy. Sometimes the 100 hour rate is given just to make the battery look better than it really is, but it is also useful for figuring battery capacity for long-term backup amp-hour requirements.Czasami podawane jest znamionowanie 100 godzin tylko, aby akumulator wyglądał lepiej niż jest w rzeczywistości, ale jest również przydatne dla obliczenia pojemności akumulatora dla długoterminowych potrzeb energii rezerwowej.

W akumulatorach ołowiowo-kwasowych elektrolit jest kwasem siarkowym rozcieńczonym wodą. It is a conductor that supplies water and sulfate for the electrochemical reaction:Jest to przewodnik, który dostarcza wodę i siarczan do reakcji elektrochemicznej.

Pojemność rezerwowa akumulatora jest określona jako liczba minut, przez które może wytrzymać obciążenie 25A w temperaturze 270C, aż jego napięcie końcówki spadnie do 1,75V na celę lub 10,50V dla akumulatora 12V. Thus a 12V battery that has a reserve capacity rating of 100 signifies that it can be discharged at 25 amps for 100 minutes at 80°F before its voltage drops to 10.75 volts.Tak, więc akumulator 12V, którego pojemność rezerwowa jest znamionowana na 100 oznacza, że może być wyładowany przy 25A w ciągu 100 minut w temperaturze 270C, zanim jego napięcie spadnie do 10,5V.

Prąd zimnego rozruchu (CCA) (Cold Cranking Amps) wg. normy europejskiej – jest prąd wyładowania określony przez producenta, jaki akumulator może dostarczyć przy -180C przez 10s do minimalnego napięcia U= 7,5 V.

Wat to jednostka do pomiaru energii elektrycznej, tj. tempa wykonywania pracy w ruchu elektronów przez lub przeciw potencjałowi elektrycznemu. Formula: Watts = Amperes x Volts. Formuła: W = A x V.

Watogodzina to jednostka miary energii elektrycznej wyrażona Watach x godziny.

Wolt to jednostka miary potencjału elektrycznego.

Zasiarczenie jest to tworzenie się lub osadzanie siarczanu ołowiu na powierzchni i w porach materiału aktywnego ołowiowych płyt akumulatorowych. If the sulfation becomes excessive and forms large crystals on the plates, the battery will not operate efficiently and may not work at all.Jeśli zasiarczenie staje się nadmierne i tworzy duże kryształy na płytach, akumulator nie będzie działał sprawnie lub może nie działać w ogóle. Common causes of battery sulfation are standing a long time in a discharged condition, operating at excessive temperatures, and prolonged under or over charging.Najczęstszymi przyczynami zasiarczenia akumulatora jest pozostawanie przez długi czas w stanie rozładowanym, działanie w zbyt wysokich temperaturach i przedłużone niedoładowanie lub przeładowanie.

Dolać wody destylowanej, naładować, sprawdzić gęstość, jeśli jest za rzadki – zagęścić.

 • Nie wolno zbliżać się z ogniem (może wybuchnąć wydzielający się z akumulatora wodór)
 • Nie wolno przewracać i rozbijać (elektrolit jest żrący)
 • Nie wolno łączyć biegunów kawałkiem metalu (wykrzywiają się płyty i przerywają izolację)
 • Nie należy pozostawiać bez eksploatacji na okres pow. 2 miesięcy bez doładowania (zasiarczy się)
 • Nie wolno nie przymocowywać do nadwozia (dodatkowe wstrząsy powodują obsypywanie się płyt)
 • Nie wolno przeładowywać, ładować za dużym prądem lub napięciem
 • Nie wolno eksploatować ze zbyt dużym poborem prądu przez rozrusznik (pobór prądu sprawdzamy w naszym zakładzie)
 • Nie wolno zakładać klemy na akumulator wbijając jej (uderzając od góry) – należy rozkręcić śrubę, „oko” rozgiąć śrubokrętem, delikatnie założyć na bolec (oczyszczony i posmarowany wazeliną techniczną) i skręcić śrubę

W akumulatorze ciągle znajduje się wybuchowy wodór. Nie należy dopuszczać do zaiskrzenia na bolcach, nie podchodzić z ogniem.

W stanie częściowego rozładowania, elektrolit w akumulatorze ołowiowo-kwasowym może zamarznąć. At a 40% state of charge, electrolyte will freeze if the temperature reaches approximately 16.0°F.Przy 40% stanie naładowania elektrolit zamarza, gdy temperatura osiągnie około -90C. The freezing temperature of the electrolyte in a fully charged battery is -92.0°F.Temperatura zamarzania elektrolitu w pełni naładowanego akumulatora wynosi -690C.

Zdecydowanie nie powinien. Po rozładowaniu poniżej 8 V może już nie dać się naładować, trzeba go odsiarczać. Akumulator całkowicie rozładowany i pozostawiony na dłuższy czas może już nie nadawać się do regeneracji.

Przeładowanie akumulatora kończy się rozsypaniem płyt akumulatorowych, co jest uszkodzeniem nieodwracalnym.

Akumulatorów nie hermetycznych nie można używać w pomieszczeniach, których nie da się przewietrzyć. Jeśli można przewietrzyć, to współczesne akumulatory są bezpieczne w użyciu w każdym pomieszczeniu.

Akumulatory ołowiowo-kwasowe podlegają w 100% recyklingowi. Lead is the most recycled metal in the world today.Ołów jest metalem podlegającym największemu recyklingowi w dzisiejszym świecie. The plastic containers and covers of old batteries are neutralized, reground and used in the manufacture of new battery cases. Plastikowe pojemniki i wieczka starych akumulatorów są neutralizowane, przemielane i wykorzystywane w produkcji nowych skrzynek akumulatorowych. The electrolyte can be processed for recycled waste water uses. Elektrolit może być przetworzony do wykorzystania w poddawanych recyklingowi ściekach. In some cases, the electrolyte is cleaned and reprocessed and sold as battery grade electrolyte.W niektórych przypadkach, elektrolit jest czyszczony i ponownie przetwarzany i sprzedawany jako elektrolit akumulatorowy. In other instances, the sulfate content is removed as Ammonia Sulfate and used in fertilizers.W innych przypadkach, zawartość siarczanu jest usuwana w postaci siarczanu amonowego i jest stosowana w nawozach. The separators are often used as a fuel source for the recycling process.Separatory są często stosowane jako źródło paliwa do procesu recyklingu.

Wszystkie akumulatory, niezależnie od ich procesów chemicznych, ulegają samowyładowaniu. The rate of self-discharge depends both on the type of battery and the storage temperature the batteries are exposed to.Tempo samowyładowania zależy zarówno od rodzaju akumulatora jak i temperatury w jakiej akumulatory były przechowywane. However, for a good estimate, wet flooded deep cycle batteries self-discharge approximately 4% per week at 80°F.Jednakże dla dobrego szacunku, mokre zalewane akumulatory głębokiej pracy cyklicznej ulegają samowyładowaniu około 4% na tydzień w 270C.

Jeszcze bardziej obrazowo spadek napięcia  na akumulatorze to około 0.01V na 4 dni.  (przy temp. otoczenia 250C.)

Podczas ładowania akumulatorów ołowiowo-kwasowych temperatura nie powinna przekraczać 490C. At this point the battery should be taken off charge and allowed to cool before resuming the charge process.W tym momencie należy przerwać ładowanie i schłodzić akumulator wznowieniem procesu ładowania.

W normalnych warunkach pracy nie trzeba dodać kwasu. For a standard auto or marine battery, only distilled, deionized or approved water should be added to achieve the recommended levels mentioned above.Dla standardowego akumulatora lub akumulatora w wersji morskiej należy dodawać tylko destylowaną, zdejonizowaną lub zatwierdzoną wodę, aby uzyskać zalecane poziomy wymienione powyżej. When a battery is shipped in a dry state or accidental spillage occurs, electrolyte should be added to the battery.Kiedy akumulator jest dostarczany w stanie suchym lub przypadkowym rozlaniu elektrolitu, elektrolit powinien być dodany do akumulatora. Once filled, a battery should only need periodic water addition.Po zalaniu, powinno wystarczyć tylko okresowe dolewanie wody do akumulatora.

Jest to elektrolit, który się wydostał z akumulatora i osadził się w postaci ciała stałego, może to być siarka, która ze względu, że jest izolatorem może powodować utrudnienia w prawidłowej pracy akumulatora.

Papierem ściernym. Należy bardzo uważać przy używaniu okrągłych, uniwersalnych „oczyszczaczek” do bolców – kilkakrotne nieostrożne użycie może spowodować znaczące zredukowanie średnicy bolca i problemy ze skutecznym przykręceniem klemy!

Jak w pozostałych przypadkach – pojemnością. Niezależnie od technologii produkcji akumulatora jeśli jego pojemność odpowiada zalecanej do naszego samochodu prąd rozruchu będzie wystarczający. Nawet, jeśli na obudowie widnieją niewielkie wartości nie ma powodu do obaw (mogą być podawane w różnych normach, których zestawienie można znaleźć tutaj).

Stare akumulatory mogą być zwrócone do sprzedawcy akumulatorów, stacji obsługi samochodów, producenta akumulatorów lub innych punktów zbiórki w celu recyklingu.

 • Należy prawidłowo, mocno i pewnie umocować akumulator do nadwozia
 • Nie rozładowywać akumulatora do końca (jeśli silnik nie chce zapalić to nie kręcić rozrusznikiem, lecz poszukać przyczyny)
 • Jeśli jeździ się rzadziej, niż raz w tygodniu, to doładowywać prostownikiem (lub przynieść do naszego zakładu)
 • Upewnić się, czy elektrolit zakrywa płyty, jeśli nie to dolać wody destylowanej (robimy to w naszym zakładzie)
 • Upewnić się aerometrem, czy elektrolit ma właściwą gęstość (jeśli nie to rozrzedzić lub zagęścić – wykonujemy to u nas)
 • Co pół roku sprawdzić napięcie ładowania akumulatora – nie może być inne niż od 13,8 (przy włączonych światłach mijania) do 14,4V
 • Klemy przykręcać mocno i starannie, bolce akumulatora oczyścić i nasmarować wazeliną techniczną
 • Dbać o czystość akumulatora – brudny, mokry lub, co najgorsze, zachlapany z wierzchu elektrolitem może się szybko sam rozładować (elektrolit przewodzi prąd, który może płynąć po obudowie pomiędzy bolcami)

Żywotność akumulatora różni się znacznie w zależności od użycia, jak jest utrzymywany i ładowany, temperatury i innych czynników.

Prądem nie większym niż 1/10 pojemności (np.: 45Ah – 4,5 A) nie dłużej niż 10 godzin. Jeśli posiada się areometr po uzyskaniu gęstości 1,28 G/cm3 należy zaprzestać ładowania.

Stan naładowania akumulatora ołowiowo-kwasowego jest najdokładniej określany przez pomiar gęstości elektrolitu. This is done with a hydrometer.Odbywa się to przy użyciu areometru. Battery voltage also indicates the level of charge when measured in an open circuit condition.Napięcie akumulatora również wskazuje poziom naładowania, gdy jest mierzone na otwartym obwodzie. This should be done with a voltmeter.Powinno to być zrobione woltomierzem. For an accurate voltage reading, the battery should also be allowed to rest for a period sufficient to let the voltage stabilize.Dla dokładnego odczytu napięcia, akumulator powinien być odstawiony na okres czasu wystarczający do ustabilizowania się napięcia. Stopień naładowania w zależności od mierzonego napięcia przedstawia wykres poniżej.

Uważać, żeby kluczem nie dotknąć do masy, bo zaiskrzy. Uniknie się tego, jeśli przy odłączaniu odkręcimy najpierw klemę ujemną, a przy podłączaniu założymy najpierw dodatnią. W ostatnich czasach pojawiają się głosy ze strony elektroników samochodowych, że należy odłączać najpierw plus, bo ma tego wymagać elektronika (przeczytaj więcej o kolejności odłączania klem na Forum).

Dodatni biegun pierwszego akumulatora jest łączony z dodatnim biegunem drugiego akumulatora, dodatni biegun drugiego jest łączony z dodatnim biegunem trzeciego itd. a ujemny biegun pierwszego akumulatora jest łączony z ujemnym biegunem drugiego akumulatora, ujemny biegun drugiego jest łączony z ujemnym biegunem trzeciego, itd. Więc akumulatory są połączone: + do + do + i – do – do -. In this configuration, the capacity is the sum of the capacities of the individual batteries and voltage is unchanged.W tej konfiguracji, pojemność jest sumą pojemności poszczególnych akumulatorów a napięcie jest niezmieniony. For example, if you take 5 6V 10AH batteries and connect the batteries in series, you would end up with a battery array that is 30 Volts and 10AH.Na przykład, jeśli wziąć 5 akumulatorów 6V 10Ah i podłączyć je szeregowo to uzyskuje się układ akumulatorowy 30V i 10Ah. If you connect the batteries in parallel, you would end up with a battery array that is 6 Volts and 50AH.Jeśli podłączyć akumulatory równolegle to uzyskuje się układ akumulatorowy 6V i 50Ah. By the way, this is how ordinary auto batteries are made.Nawiasem mówiąc, w ten właśnie sposób zwykłe akumulatory samochodowe są wykonane. 6 2volt cells are put in series to give 12v battery and the 6 cells are just enclosed in one case. 6 cel 2V ustawia się w szeregu, aby uzyskać akumulator 12V i 6 cel jest po prostu zamknięte w jednej skrzynce. Many ni-cad batteries are done the same way.Wiele akumulatorów NiCd jest wykonywane w ten sam sposób.

Dodatni biegun pierwszego akumulatora jest łączony z ujemnym biegunem drugiego akumulatora; dodatni biegun drugiego jest łączony z ujemnym biegunem trzeciego, itd. Napięcie zmontowanego akumulatora jest sumą napięć poszczególnych akumulatorów. So the batteries are connected: + to – to + to – to + to -, etc. The capacity of the battery is unchanged.Akumulatory są więc połączone: + do – do + do – do + do -, itd. Pojemność akumulatora jest niezmieniona.

Doładować co 1,5 miesiąca, a najlepiej podarować komuś, kto potrzebuje.

Akumulator 12-voltowe ma sześć oddzielnych ogniw, każde po 2 volty, połączonych ze sobą. Ogniwo jest zbudowane z na przemian ułożonych, odizolowanych specjalnymi izolatorami płyt ujemnych i dodatnich. Płyty zanurzone są w elektrolicie kwasu siarkowego. Reakcje chemiczne pomiędzy płytami i elektrolitem powoduje przyjmowanie lub oddawanie na zewnątrz ładunków elektrycznych. Przy oddawaniu prądu elektrolit staje się coraz rzadszy, gdyż kwas siarkowy umownie „wsiąka” w płyty. Przy ładowaniu akumulatora następuje „wyrzucania” kwasu do elektrolitu.

Mały prąd nie zniszczy akumulatora. Ładowanie z prostownika prądem większym niż dopuszczalny skutkuje rozsypywaniem się płyt, podobnie jak za wysokie napięcie ładowania (pow. 14,4V) w samochodzie.

Mały prąd nie zniszczy akumulatora. Ładowanie z prostownika prądem większym niż dopuszczalny skutkuje rozsypywaniem się płyt, podobnie jak za wysokie napięcie ładowania (pow. 14,4V) w samochodzie.

Poziom elektrolitu wynika z konstrukcji akumulatora. Zawsze powinien być wyższy niż krawędź separatora (koperty w której znajduje się płyta)

The electrolyte level should not drop below the top of the plates.Poziom elektrolitu nie powinien spaść poniżej górnego brzegu płyt.

O tym jaki akumulator jest potrzebny do naszego pojazdu informuje instrukcja obsługi. Zwykle jako podstawową daną określa się tam pojemność akumulatora. Nie wolno kupować akumulatora o pojemności mniejszej niż zalecana. Ma to duże znaczenie zwłaszcza zimą, kiedy pobór energii z naszego akumulatora znacznie się zwiększa. Dodatkowo jego pojemność z powodu niskiej temperatury się zmniejsza. W konsekwencji tych dwóch czynników może się okazać, że pewnego dnia po prostu zabraknie nam energii do odpalenia samochodu. Mając do wyboru dwa akumulatory o tej samej pojemności, lepiej wybrać ten, który cechuje się prądem rozruchowym o wyższej wartości. Mówiąc  w uproszczeniu  prąd rozruchu świadczy o możliwościach akumulatora w niskich temperaturach. Im większy prąd rozruchu tym „silniejszy” akumulator. Z czysto fizycznych cech akumulatora należy zwrócić uwagę na jego rozmiar. Zbyt duży nie zmieści się w mocowaniu fabrycznym. A zbyt mały może ulegać przesunięciom podczas jazdy i odłączyć się od klem. Pamiętajmy także, aby zwrócić uwagę na bieguny. W niektórych samochodach biegun dodatni akumulatora musi znajdować się z lewej strony, w innym z prawej. Takie wymagania stawia po prostu umiejscowienie przewodów, które zazwyczaj są zbyt krótkie, aby założyć je w odwrotny sposób.

 

 

 

Obecna Norma Europejska EN 50342-1:2006 ma status Polskiej Normy.

 

Podstawowe badania, które ona określa to:

 

Sprawdzenie pojemność 20- godzina wyrażona w amperogodzinach ( ta informacja jest umieszczana przez producentów na etykiecie )

 

Sprawdzenie pojemności rezerwowej ( nawiązanie do amerykańskiej normy SAE  wynik wyrażony w minutach umieszczają producenci z USA)

 

Badanie zdolności rozruchowej (wynik wyrażony w amperach [A]   jest umieszczany przez producentów na etykiecie)

 

Inne badania, które określa norma: zdolności przyjmowania ładunku; zachowania ładunku; zużycia wody itp.

 

Dodatkowe oznaczenia, które mogą pojawić się na akumulatorze zgodne z powyższą normą to napis: „niski ubytek wody” lub „bardzo niski ubytek wody”; oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań normy.

Najistotniejszy jest dobór akumulatora – musi on odpowiadać parametrom takim jak pojemność silnika. Poza tym napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych akumulatora) powinno mieścić się w zakresie 14-14,4V (w przypadku instalacji 12-woltowej).

Rozładowany akumulator – czyli taki, którego napięcie jest niższe od 12,55V –  należy niezwłocznie doładować. Pozostawienie akumulatora w stanie niedoładowania może doprowadzić do zasiarczenia płyt.

Należy regularnie kontrolować  poziom elektrolitu i jeżeli to konieczne –uzupełniać ubytki wyłącznie wodą destylowaną. Minimalny poziom elektrolitu to 15 milimetrów nad krawędzią płyt. Przy dużych ubytkach należy sprawdzić  poziom naładowania.

Regularne stosowanie powyższych zasad (i to nie tylko przed sezonem zimowym) wpłynie na żywotność akumulatora. Akumulator z czasem traci sprawność. Trudno podać uniwersalną metodę oceny, kiedy akumulator należy wymienić. Warto jednak pomyśleć o tym po trzech latach użytkowania – zwłaszcza, jeżeli planujemy zimowe wyjazdy.

Zasada podstawowa – akumulator montowany w samochodzie musi posiadać pojemność zbliżoną  (lub nieco wyższą do 10%) niż ta, którą zaleca producent samochodu lub producent akumulatorów Każdy sprzedawca powinien dysponować katalogiem zastosowań akumulatorów oraz doradzić klientowi jaki akumulator będzie najbardziej odpowiedni do jego pojazdu.

 

Standartowo pojemność akumulatora jest wyrażona w amperogodzinach [Ah].  W przypadku akumulatorów produkowanych w USA lub na Dalekim Wschodzie możemy spotkać oznaczenie RC wyrażone w minutach  „ Reserve Capacity” . Kompetentny sprzedawca powinien zaproponować właściwy zamiennik.

Podobny temat dotyczy zdolności rozruchowej może ona być wyrażona SAE lub DIN ( coraz rzadziej spotykane); standardem jest EN.

Akumulatory dzielą się na dwa rodzaje, według zastosowania (do czego są wykorzystywane) i według konstrukcji (jak są zbudowane). The major applications are automotive, marine, and deep-cycle.Główne zastosowania to motoryzacja, do celów morskich i głęboka praca cykliczna. Deep-cycle includes solar electric (PV), backup power, and RV and boat „house” batteries.Głęboka praca cykliczna obejmuje energię słoneczną, zasilanie rezerwowe i baterie „pokładowe” łodzi. The major construction types are flooded (wet), gelled, and AGM (Absorbed Glass Mat).Główne typy konstrukcyjne to zalewane (mokre), żelowe i AGM (Absorbed Glass Mat). AGM batteries are also sometimes called „starved electrolyte” or „dry”, because the fiberglass mat is only 95% saturated with Sulfuric acid and there is no excess liquid.Akumulatory AGM są także czasem nazywane „łaknącymi elektrolitu” lub „suchymi”, ponieważ mata z włókna szklanego jest tylko w 95% nasycona kwasem siarkowym i nie ma nadmiaru cieczy. Flooded may be standard, with removable caps, or the so-called „maintenance free” (that means they are designed to die one week after the warranty runs out).Zalewane mogą być standardowe ze zdejmowanymi nakładkami lub tzw. „bezobsługowe” (co oznacza, że są one zaprojektowane, że przestają działać po tygodniu od wygaśnięcia gwarancji). All gelled are sealed and a few are „valve regulated”, which means that a tiny valve keeps a slight positive pressure. Wszystkie żelowe są zamknięte a niewiele jest „regulowanych zaworem”, co oznacza, że mały zawór utrzymuje niewielkie nadciśnienie. Nearly all AGM batteries are sealed valve regulated (commonly referred to as „VRLA” – Valve Regulated Lead-Acid).Prawie wszystkie akumulatory AGM są szczelnymi regulowanymi zaworem (powszechnie określane, jako „VRLA” – Valve Regulated Lead-Acid). Most valve regulated are under some pressure – 1 to 4 psi at sea level. Większość VRLA jest pod pewnym ciśnieniem – od 1 do 4 psi na poziomie morza.

Akumulatory dzielą się na dwa rodzaje, według zastosowania (do czego są wykorzystywane) i według konstrukcji (jak są zbudowane). The major applications are automotive, marine, and deep-cycle.Główne zastosowania to motoryzacja, do celów morskich i głęboka praca cykliczna. Deep-cycle includes solar electric (PV), backup power, and RV and boat „house” batteries.Głęboka praca cykliczna obejmuje energię słoneczną, zasilanie rezerwowe i baterie „pokładowe” łodzi. The major construction types are flooded (wet), gelled, and AGM (Absorbed Glass Mat).Główne typy konstrukcyjne to zalewane (mokre), żelowe i AGM (Absorbed Glass Mat). AGM batteries are also sometimes called „starved electrolyte” or „dry”, because the fiberglass mat is only 95% saturated with Sulfuric acid and there is no excess liquid.Akumulatory AGM są także czasem nazywane „łaknącymi elektrolitu” lub „suchymi”, ponieważ mata z włókna szklanego jest tylko w 95% nasycona kwasem siarkowym i nie ma nadmiaru cieczy. Flooded may be standard, with removable caps, or the so-called „maintenance free” (that means they are designed to die one week after the warranty runs out).Zalewane mogą być standardowe ze zdejmowanymi nakładkami lub tzw. „bezobsługowe” (co oznacza, że są one zaprojektowane, że przestają działać po tygodniu od wygaśnięcia gwarancji). All gelled are sealed and a few are „valve regulated”, which means that a tiny valve keeps a slight positive pressure. Wszystkie żelowe są zamknięte a niewiele jest „regulowanych zaworem”, co oznacza, że mały zawór utrzymuje niewielkie nadciśnienie. Nearly all AGM batteries are sealed valve regulated (commonly referred to as „VRLA” – Valve Regulated Lead-Acid).Prawie wszystkie akumulatory AGM są szczelnymi regulowanymi zaworem (powszechnie określane, jako „VRLA” – Valve Regulated Lead-Acid). Most valve regulated are under some pressure – 1 to 4 psi at sea level. Większość VRLA jest pod pewnym ciśnieniem – od 1 do 4 psi na poziomie morza.

 

 • Nie zbliżać się z ogniem (może wybuchnąć mieszanina wodoru z tlenem, wodór uwalnia się w czasie ładowania akumulatora)
 • Nie wylewać elektrolitu – jest żrący
 • Przy profesjonalnej obsłudze akumulatorów należy używać rękawic kwasoodpornych i okularów ochronnych

Prostownik musi być 12 voltowy do akumulatorów 12 voltowych. Jeśli jest taki, to nie dbać o napięcie lecz tylko o amperaż. Natomiast w samochodzie ważne jest tylko napięcie – od 13,8 do 14,4 V, amperaż w tym przypadku jest nieistotny. Zarówno prostownik jak i ładowanie można sprawdzić w naszym zakładzie.

Jeśli płyty są odsłonięte, należy wlać wody destylowanej przed ładowaniem i poczekać ok. 20 min., aż płyty nasiąkną. Jeżeli płyty są przykryte elektrolitem, obojętne jest, kiedy dolejemy. Pamiętajmy, że akumulator jest wybuchowy i każde poruszenie przewodami może spowodować zaiskrzenie i wybuch akumulatora. Nie należy więc zbytnio manipulować przy nim w czasie procesu ładowania.

Rozładowany akumulator ma napięcie bez obciążenia poniżej 12,5V, gęstość elektrolitu poniżej 1,26 g/cm3

Zgłosić się do autoryzowanego salonu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Plików Cookies OK, rozumiem.