Język polski English language Russian version YouTube

Projekty Unijne

bez-podkarpacia

Projekt: Wsparcie realizacji procesów biznesowych Autopart S.A. poprzez wdrożenie informatycznego systemu B2B

 Nr: UDA-POIG.08.02.00-18-042/09

 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

System B2B będzie służył do usprawnienia działania wnioskodawcy na wielu płaszczyznach działalności biznesowej, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych i integracji systemów informatycznych partnerów usprawniony zostanie proces wymiany informacji, zarządzania sprzedażą, gospodarką magazynową poprzez zmianę w sposobie pakowania, ewidencjonowania i wysyłania towaru z magazynu. Planowane do realizacji w ramach niniejszego projektu rozwiązanie będzie miało formę platformy internetowej zintegrowanej z wewnętrznym systemem ERP wykorzystywanym do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem wnioskodawcy, integracją objęte zostaną moduł spedycja-magazyn i logistyka.

Okres realizacji projektu: 05.08.2009 – 31.05.2010

Całkowita wartość projektu (PLN):  583 500,00 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 583 500,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 347 100,00 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

__________________________________________________________________________________________________

bez-podkarpacia

Projekt: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy Autopart S.A.

Nr: UDA-POIG.06.01.00-18-012/09

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Celem projektu jest opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy Autopart S.A.

Okres realizacji projektu: 01.05.2009 – 31.07.2009

Całkowita wartość projektu (PLN):  12 500,00 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 12 500,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 10 000,00 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

___________________________________________________________________________________________________

bez-podkarpacia

Projekt: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o.

Nr: UDA-POIG.06.01.00-18-055/09

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Celem projektu jest opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 04.01.2010 – 31.03.2010

Całkowita wartość projektu (PLN):  12 500,00 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 12 500,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 10 000,00 zł

Nazwa beneficjenta: PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o.

__________________________________________________________________________________________________

bez-podkarpacia

Projekt: Wdrożenie planu rozwoju firmy Autopart S.A.

Nr: UDA-POIG.06.01.00-18-038/09

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 „Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość”

Celem projektu jest wdrożenie zatwierdzonego Planu rozwoju eksportu dla firmy Autopart S.A na lata 2009 – 2011, co przełoży się na osiągnięcie wzrostu sprzedaży eksportowej.

Celami pośrednimi tego projektu są: Intensyfikacja sprzedaży na dotychczasowe rynki zbytu, pozyskanie wartościowych klientów na nowych rynkach zbytu, promocja oferowanych )polskich) produktów na rynkach zagranicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty głównie dzięki uczestnictwie w zagranicznych imprezach targowych w charakterze wystawcy, pozyskiwaniu partnerów biznesowych na nowych rynkach zbytu, opracowaniu koncepcji wizerunku produktów marki Autopart na nowych rynkach zbytu oraz wprowadzeniu do oferty nowych produktów w celu uatrakcyjnienia oferty handlowej.

Okres realizacji projektu: 08.10.2009 do 30.09.2011

Całkowita wartość projektu (PLN):  397 569,00

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 397 569,00

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 197 784,50 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

___________________________________________________________________________________________________

ue2

Projekt:  „Kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie wysokiego składowania, logistyki i transportu”

 Nr: UDA- RPPK.01.01.00-18-849/09

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 W ramach działania 1.1 ,,Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Głównym celem projektu jest rozbudowa zaplecza technicznego firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wózków widłowych, automatyzacja procesu ładowania i napełniania elektrolitem wszystkich typów akumulatorów. Realizacja projektu przełoży się na wzrost zatrudnienia w regionie, zwiększenie atrakcyjności regionu oraz generowanie dodatkowych przychodów niezbędnych do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju firmy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2010 – 15.10.2012

Całkowita wartość projektu (PLN):  4 436 164,00 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 3 598 200,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 1 979 010,00 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

___________________________________________________________________________________________________

ue2

Projekt:  „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do cyrkulacyjnego formowania akumulatorów

 Nr: UDA- RPPK.01.01.00-18-847/09

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 W ramach działania 1.1 ,,Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Głównym celem projektu jest rozbudowa zaplecza technicznego firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń umożliwiających automatyzacja procesu ładowania i napełniania elektrolitem wszystkich typów akumulatorów. Realizacja projektu przełoży się na wzrost zatrudnienia w regionie, zwiększenie atrakcyjności regionu oraz generowanie dodatkowych przychodów niezbędnych do bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju firmy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 15.10.2012

Całkowita wartość projektu (PLN):  4 436 273,80

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 3 636 290,00

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu : 1 999 959,50 zł

Nazwa beneficjenta: PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________

ue2

Projekt:  „Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Moskwie w dniach 24-27.08.2011 roku”

 Nr: UDA- RPPK.01.04.00-18-184/11

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 W ramach działania 1.4 ,,Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne

 „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Głównymi celami realizacji projektu jest chęć podtrzymywania kontaktów z dotychczasowymi klientami (a także pozyskiwanie nowych), doskonalenie wizerunku firmy oraz wzmacnianie znajomości produktów Wnioskodawcy. Projekt przyczyni się również do promocji woj. podkarpackiego m.in. Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, jako regionu o korzystnych warunkach dla lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co może prowadzić do wzrostu inwestycji oraz powstania nowych miejsc pracy

Okres realizacji projektu: 01.07.2011 – 30.09.2011

Całkowita wartość projektu (PLN):  45 822,66 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 36 372,95 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 23 642,41 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

___________________________________________________________________________________________________

ue2

Projekt:  „Udział firmy Autopart S.A. w imprezie targowo-wystawienniczej organizowanej w Paryżu w dniach 11-15.10.2011 roku”

 Nr: UDA- RPPK.01.04.00-18-185/11

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 W ramach działania 1.4 ,,Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne

 „Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

Głównymi celami realizacji projektu jest chęć podtrzymywania kontaktów z dotychczasowymi klientami (a także pozyskiwanie nowych), doskonalenie wizerunku firmy oraz wzmacnianie znajomości produktów Wnioskodawcy. Projekt przyczyni się również do promocji woj. podkarpackiego m.in. Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, jako regionu o korzystnych warunkach dla lokowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co może prowadzić do wzrostu inwestycji oraz powstania nowych miejsc pracy

Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.10.2011

Całkowita wartość projektu (PLN):  46 994,96 zł

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: 44 287,30 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 28 786,74 zł

Nazwa beneficjenta: AUTOPART S.A.

___________________________________________________________________________________________________

LogoUE

Projekt:  „Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji akumulatorów z wykorzystaniem innowacyjnych dodatków”

 Projekt nr POIR.03.02.02-00-0360/16

 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

 w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Główny cel projektu – wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o. o., poprzez wdrożenie do produkcji własnej nowej technologii będącej wynikiem własnych prac B+R (innowacji technologicznej) oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji znacząco ulepszonych wysokoefektywnych akumulatorów z zastosowaniem innowacyjnych typów dodatków.

Okres realizacji projektu: styczeń 2016 – lipiec 2017

Całkowita wartość projektu (PLN): 10 063 000 zł

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 6 000 000 zł

Nazwa beneficjenta: PPUH AUTOPART Jacek Bąk sp. z o.o.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka Plików Cookies OK, rozumiem.